Kallelse till årsmöte

av admin — Kategori: UncategorizedKommentering avstängd

 

Årsmöte SORK 2018-01-21 kl 15 hos Göran Friberg

 

 1. Årsmötet öppnas -
 2. Frågan om mötets behöriga utlysande -
 3. Fastställande av röstlängd-
 4. Godkännande av dagordning -
 5. Val av ordförande vid årsmötet -
 6. Val av sekreterare vid årsmötet -
 7. Val av två protokolljusterare vid årsmötet -
 8. SORKs verksamhetsberättelse för 2017-
 9. Kassörens ekonomiska redogörelse för 2017 -
 10. Revisorns berättelse -
 11. Frågan om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet -
 12. Fastställande av medlemsavgift för 2019 (2018 300kr) -
 13. Fastställande av träff och tävlingsavgift för 2018 års arrangemang (2017 var tävlingsavgiften 300 kr samt träffavgift 200 kr för Sorkmedlemmar 400 kr för icke medlemmar) -
 14. Val av ordförande 2 år -
 15. Val av sekreterare 2 år -
 16. Val 1 styrelsesuppleant 2 år -
 17. Val av revisor och revisorssuppleant 1 år -
 18. Val av markansvarig 1 år -
 19. Val av miljöombud 1 år -
 20. Information om tävlingar, utbildning och licenser 2018 -
 21. Information om träffar -
 22. Övrigt och eventuella motioner från medlemmar -
 23. Beslut om tid för årsmöte 2019 -
 24. Mötet avslutas -

 

Kommentarer inaktiverade.