27 januari, 2020

Uppdaterad kalender för 2020

Titta under fliken kalender för att hitta årets arrangemang

23 januari, 2020

Dagordning årsmäte den 26 januari kl 15 hos Göran i Flyinge

Årsmöte SORK 2020-01-26
1. Årsmötet öppnas –
2. Frågan om mötets behöriga utlysande –
3. Fastställande av röstlängd-
4. Godkännande av dagordning –
5. Val av ordförande vid årsmötet –
6. Val av sekreterare vid årsmötet –
7. Val av två protokolljusterare vid årsmötet –
8. SORKs årsberättelse för 2019-
9. Kassörens ekonomiska redogörelse för 2019 –
10. Revisorns berättelse-
11. Frågan om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet –
12. Fastställande av medlemsavgift för 2021, 2020 har vi 300 kr. Folkbokförda på samma adress ingår i familjemedlemskap och även barn folkbokförda på annan adress. Ungdomar tom året de fyller tjugo betalar bara halv medlemsavgift. –
13. Fastställande av träff och tävlingsavgift för 2020 års arrangemang, 2019 hade vi
400 kr för all tävlande och 300kr för medlemmar på träffar och 400 kr för icke medlemmar på träffar För nya medlemmar på träff kan man få medlemskap och träff för 500kr. Avvikelser kan förekomma-
14. Val av ordförande 2 år-
15. Val av sekreterare 2 år-
16. Val av styrelsesuppleant 2 år-
17. Val av revisor och revisorssuppleant 2 år-
18. Val av markansvariga 2 år –
19. Val av miljöombud 2 år-
20. Information om träffar-
21. Information om tävlingar-
22. Övrigt och eventuella motioner från medlemmar –
23. Beslut om tid för årsmöte 2021-
24. Mötet avslutas –